63,7% sinh viên đầu vào năm 2021 đạt đạt IELTS >= 7.0 (hoặc tương được) trên tổng số sinh viên nhập học thẳng.

Tin tức – Sự kiện

STUDENT HANDBOOK

Liên hệ

Chương trình BBus
  • Các vấn đề thông tin sinh viên, hồ sơ đầu vào: bbus.program@westernsydney.edu.vn
  • Các vấn đề đăng kí môn và vấn đề bảo lưu, thôi học:  wsuprogram@westernsydney.edu.vn (Bộ phận Quản lý sinh viên)
Chương trình EAP

Bộ phận EAP: englishprogram@isb.edu.vn

Hoạt động sinh viên

Bộ phận hoạt động sinh viên: students@westernsydney.edu.vn

Chương trình chuyển tiếp

Chuyển tiếp du học: overseas.study@isb.edu.vn

CỘNG ĐỒNG WESTERN SYDNEY

LẮNG NGHE SINH VIÊN