HỌC PHÍ HỌC TẬP

CỬ NHÂN KINH DOANH WESTERN SYDNEY BBUS

 • Số môn học: 24
 • Đơn giá môn học: 14,820,000 VND (~650$)
 • Tổng học phí: 355,680,000 VND (~15,600$)

Lưu ý:

 • Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng kí của từng kỳ.
 • Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.
 • Sinh viên đăng kí 2 đến 4 môn học mỗi kì.
 • Mỗi năm có 3 học kì, tương ứng với 3 đợt đóng học phí mỗi năm, vào tháng 4, 9 và 12.

THẠC SĨ KINH DOANH WESTERN SYDNEY MBA

 • Số môn học: 10 (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,360,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 328,320,000 VND (14,400 USD)
 • Các môn cơ sở và chuyên ngành: 10 tín chỉ/ môn, riêng môn Dự án Kinh doanh (Business Project): 20 tín chỉ/ môn.

Học bổng hỗ trợ thời Covid-19:

Hiện Western Sydney MBA có chương trình học bổng hỗ trợ  40 tín chỉ với mức học phí được giảm tương ứng 109,440,000 VND (~4,800 USD) dành cho học viên nhập học từ tháng 3 đến tháng 6/2020.

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật, học phí chương trình Pre MBA và được đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng kỳ của từng kỳ. Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

THẠC SĨ KINH DOANH MBA VENTURE

 • Học phí toàn bộ chương trình (bao gồm 6 tháng học tại Úc): 410.400.000 VND
 • Các môn cơ sở và chuyên ngành: 10 tín chỉ/ môn, riêng môn Dự án Kinh doanh: 20 tín chỉ/ môn.

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật, Pre.MBA (nếu có) và đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng ký của từng kỳ. Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

THẠC SĨ KINH DOANH MBA TALENT

 • Số môn học: 11
 • Đơn giá môn học: 27,360,000 VND
 • Tổng học phí: 328,320,000 VND
 • Các môn cơ sở và chuyên ngành: 10 tín chỉ/ môn, riêng môn Dự án Kinh doanh: 20 tín chỉ/ môn.

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng kỳ của từng kỳ. Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.