Cử nhân Western Sydney
Ngành Tài chính ứng dụng

Chương trình Cử nhân Western Sydney – Ngành Tài chính ứng dụng sẽ trang bị cho sinh viến kiến thức chuyên sâu về tài chính bên cạnh kiến thức nền tảng về kế toán, kinh tế, luật thương mại, quản trị và marketing. Nhờ đó sinh viên có thể thích nghi với môi trường kinh doanh năng động trong nước và trên thế giới.

Cấu trúc chương trình

Thời gian học: 1 – 2 năm

Môn học:

 • Academic and Business Skills
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Business Law
 • International Business
 • Statistics for Business
 • Human Resource Management
 • Marketing Research
 • Consumer Behaviour
 • Corporate Finance

Thời gian học: 1 – 1.5 năm

Môn học:

 • Financing Enterprises
 • Economic and Financial Modelling
 • Enterprise Innovation and Markets
 • Financial Institutions and Markets
 • Investment Management
 • Working in Professions
 • International Finance
 • Bank Management
 • Innovation, Enterprise and Society
 • Derivatives
 • Security Analysis and Business Valuation
 • Economics & Finance Engagement Project

Năng lực đầu ra của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ứng dụng và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính có thể đăng ký trở thành thành viên của Hiệp hội Dịch vụ Tài chính của Úc (FINSIA).

Triển vọng nghề nghiệp

Trong xu hướng toàn cầu hóa, tư nhân hóa và gỡ bỏ các rào cản quy định cùng các thành tựu về khoa học kỹ thuật, lĩnh vực đầu tư tài chính đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Western Sydney – Ngành Tài chính ứng dụng của Đại học Western Sydney, bạn có thể ứng tuyển vào những lĩnh vực tài chính sau đây:

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định chiến lược và thẩm định dự án
 • Thị trường vốn và tiền tệ
 • Quản trị dịch vụ tài chính
 • Quản trị rủi ro ngân quỹ
 • Phân tích vốn và kinh doanh
 • Phân tích tín dụng
 • Trung gian tài chính
 • Tư vấn đầu tư tài chính
 • Quản trị danh mục đầu tư
 • Quản trị tài chính công
 • Hoạch định hưu trí

Bắt đầu hành trình của bạn tại Western Sydney Việt Nam

Tìm hiểu lộ trình học tập và Điều kiện xét tuyển thẳng của chương trình Cử nhân Western Sydney

Đăng ký tư vấn Download Brochure

Chuyển tiếp du học đến
Đại học Western Sydney

Chương trình Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney dựa trên sự công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đại học Western Sydney có tổng thời gian đào tạo là 3 năm với 10 chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực kinh doanh.

Tìm hiểu thêm