FAQs

Điều kiện đầu vào?

Ứng viên phải có bằng cử nhân tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước

 

Các ngành đào tạo tại UWS Việt Nam

chương trình đào tạo cung cấp đa dạng 10 lĩnh vực chuyên ngành để học

 

Nộp hồ sơ như thế nào?

Tổ chức đào tạo Giai đoạn 1 ở Việt Nam, học tại trường Đại học

 

Cuộc sống sinh viên WSU