Tài Trợ

Western Sydney University - Vietnam Campus là nhà tài trợ chính các cuộc thi học thuật:

@Gavel Arena

@MBA Talent