Cử nhân Western Sydney

Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại (BBC), bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện hoạch định chiến lược một cách độc lập trong nghề nghiệp mà mình lựa chọn.

THONG-TIN vi-sao-chon-ICON ICON-GIANG-VIEN
ICON-TAI-CHINH ICON-QUAN-TRI ICON-MARKETING
ICON-DKTS ICON-HOSOTSICON-HOC-BONG
ICON ICON-KY-NANG-MEM ICON-NGOAI-KHOA